Regulamin Grubanuta.pl

I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu w formacie „pdf”.
 1. Administrator – Wojciech Kosiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „IMPREZKA Wojciech Kosiński” Grubanuta.pl, ul. Łowicka 50, 02-531 Warszawa, NIP: 536-174-84-55 i upoważnione przez niego osoby.
 1. Serwis – Sklep internetowy o nazwie Grubanuta.pl udostępniany w domenie grubanuta.pl
 1. Zawartość – wszelkie informacje, dane, treści, elementy, materiały, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, logo, nazwy, znaki, symbole, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia umieszczone w ramach Serwisu przez Administratora, z których składa się Serwis.
 1. Towar – produkty i usługi, które można zamówić za pośrednictwem Serwisu.
 1. Rejestracja – procedura wymagana dla uzyskania statusu Zarejestrowanego w rozumieniu Regulaminu.
 1. Użytkownik – zarówno Gość jak i Zarejestrowany.
 1. Gość – każda osoba, która poprzez dowolną swoją czynność zapozna się z Zawartością.
 1. Zarejestrowany – osoba, która dokona skutecznej Rejestracji.

II. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu, w tym do jego nazwy, logo, domeny internetowej oraz Danych stanowią wyłączną własność Administratora.
 1. Serwis pełni funkcje sklepu internetowego oraz inne przewidziane przez dostępne w danej chwili funkcjonalności Serwisu.
 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów z włączoną obsługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 1. Administrator, w miarę możliwości, poinformuje o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.

III. Rejestracja

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu, w którym Użytkownik podaje określone w formularzu dane. W ramach formularza rejestracyjnego Użytkownik wybiera również hasło, którego będzie używał przy logowaniu się do Serwisu. Użytkownik zapewnia, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym, są prawdziwe i nie naruszają niczyich praw.
 1. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
 1. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego i potwierdzenia prawdziwości danych w nim zawartych, na adres email podany w formularzu może zostać wysłana wiadomość email od Administratora wskazująca sposób potwierdzenia dokonania Rejestracji. Administrator może m.in. uzależnić potwierdzenie Rejestracji od uwiarygodnienia danych wpisanych w formularzu rejestracyjnym.
 1. W chwili wysłania formularza rejestracyjnego i potwierdzenia prawdziwości danych w nim zawartych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zawarta zostaje umowa o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Za termin rozpoczęcia świadczenia usług przez Administratora na rzecz Użytkownika uznaje się chwilę wysłania formularza rejestracyjnego. Administrator może uzależnić zawarcie Umowy od dokonania przez Użytkownika potwierdzenia dokonania Rejestracji w sposób wskazany przez Administratora, w tym poprzez kliknięcie na link przesłany przez Administratora na adres e-mail Użytkownika.
 1. Użytkownik ma prawo odstąpić od zawarcia Umowy, o której mowa w pkt. 4 powyżej. Prawo odstąpienia można wykonać poprzez złożenie oświadczenia woli w formie pisemnej lub w formie wiadomości e-mail wysłanej do Administratora.
 1. Umowa z Gościem o korzystanie z Serwisu w zakresie określonym w Regulaminie zostaje zawarta na zasadach określonych w Regulaminie w chwili skorzystania przez Gościa z Serwisu.
 1. Rejestracja oraz dostęp do Serwisu są nieodpłatne. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzania dowolnych płatnych funkcjonalności, jak również funkcjonalności, z których korzystanie może być zależne od spełnienia określonych formalności lub warunków, w tym Rejestracji. O powyższych okolicznościach Administrator poinformuje Użytkowników na stronach Serwisu.

IV. Zamówienia

 1. Warunkiem nabycia Towaru za pośrednictwem Serwisu jest prawidłowe złożenie zamówienia (dalej "Zamówienie"). Zamówienie składa się poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronach internetowych Serwisu.
 1. Zamówienia mogą być składane przez wszystkich Użytkowników, w tym zarówno Gości, jak i Zarejestrowanych, z tym zastrzeżeniem, że Goście przy składaniu każdego Zamówienia muszą każdorazowo podać swoje dane osobowe, w ramach stosownego formularza zamówienia.
 1. Umowa sprzedaży danego Towaru (dalej „Umowa”) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem w chwili przesłania przez Sprzedawcę na adres e-mail Użytkownika informacji potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.
 1. Termin realizacji Zamówienia rozumiany, jako czas, w którym Administrator skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Użytkownika formą dostawy, wynosi do 14 dni od chwili zawarcia Umowy.

V. Ceny i Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronach internetowych Serwisu podawane są w złotych polskich. Wiążąca dla Użytkownika jest Cena podana przy danym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.  
 1. Sposoby płatności oraz koszty dostawy Towarów zostały wskazane na stronie internetowej Serwisu, pod adresem: http://warszawa.grubanuta.pl/content/2-jak-kupowac.
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy następuje przez przekazanie Użytkownikowi wraz z dostarczeniem Towaru.

VI. Prawo odstąpienia od Umów

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez Produkt niebezpieczny" (dalej „Ustawa”) Użytkownikom nabywającym Towary, jako Konsumenci przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (zrezygnowania z Towaru) w terminie 10 dni od chwili wydania Towaru objętego Zamówieniem. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik może wysłać do Administratora na adres info@grubanuta.pl, w ostatnim dniu terminu wskazanego powyżej, stosowne oświadczenia.
 1. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w Ustawie.

VII. Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Zawartości, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty, wprost ze strony internetowej Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik, korzystając z Serwisu, oświadcza że:
  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Zawartości, poza uprawnieniem do korzystania w sposób określony w Regulaminie oraz poza uprawnieniami do treści przez niego zamieszczonych. Użytkownik, z zastrzeżeniem treści przez niego zamieszczonych, nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania Zawartości w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty.
  2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i Zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i Zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności na Zawartości poza tymi wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu;
  3. w ramach Serwisu mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Zawartości informacje, w tym przykładowo rady, porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności.
 1. W przypadku, gdy w ramach funkcjonalności Serwisu możliwe będzie zamieszczenie treści, zamieszczając treść w Serwisie Użytkownik oświadcza, że: (a) zamieszczenie treści w Serwisie nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw i dóbr; (b) zwolni Administratora, jego właścicieli, akcjonariuszy, udziałowców, pracowników lub współpracowników z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z utrzymywaniem treści w ramach Serwisu, w tym zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym słusznym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.

VIII. Treści bezprawne

 1. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.
 1. Administrator udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Użytkowników, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Użytkowników, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
 1. W przypadku uzyskania przez Administratora zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Administrator podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

IX. Działania zabronione

 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz w ramach jego aktualnych funkcjonalności.
 2. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: (a) które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub Zawartości lub korzystanie z nich; (b) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, niezgodnej z Regulaminem działalności reklamowej, promocyjnej przy pomocy Serwisu, Zawartości lub  w związku z nimi; (c) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi); (d) podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Serwisu lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

X. Procedura zablokowania dostępu.

 1. Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Portalu lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu; (b) Użytkownik zamieści treści o charakterze bezprawnym, w tym m.in. naruszające prawo, prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know how, interesy lub tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania;
 2. Administrator poinformuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem. Administrator może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Administrator może odblokować dostęp Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.

XI. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wad dostarczonego Towaru.
 2. Reklamacja może zostać przesłana na adres Grubanuta.pl, ul. Łowicka 50, 02-531 Warszawa, wraz z Towarem. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Serwis przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty ponosi Administrator. W pozostałych przypadkach koszty ponosi Klient.
 3. Ponadto, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację można złożyć formie elektronicznej poprzez wysłanie przez Zarejestrowanego, z przypisanego do niego adresu e-mail, wiadomości e-mail na następujący adres info@grubanuta.pl. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Zarejestrowanego składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

XII. Polityka prywatności – Dane osobowe

 1. Administratorem danych („Dane”), podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji (Zarejestrowani) lub składania Zamówienia (Goście), jest Administrator. Dane przetwarzane będą w celu realizacji umowy o świadczenie usług Serwisu oraz Umów zawartych za jego pośrednictwem, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia dokonanie Rejestracji lub złożenie Zamówienia, a Administrator zbiera wyłącznie te Dane, które są niezbędne. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie żądać usunięcia swoich Danych oraz rezygnacji z subskrypcji newslettera czy otrzymywania ofert drogą telefoniczną (sms). W tym celu należy przesłać drogą mailową stosowną informację do Administratora na adres: info@grubanuta.pl.
 1. Zamówienia nie mogą być składane anonimowo.
 1. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 o prawie telekomunikacyjnym;
  przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, Dane są przechowywane i przetwarzane z wykorzystaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, aby zabezpieczyć  przechowywane i wykorzystywane dane np.: przed dostępem osób nieuprawnionych, na wypadek utraty, manipulowania, zniszczenia lub publicznego ich udostępnienia.
 1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Za zgodą Użytkownika Dane mogą również zostać udostępnione innym podmiotom. Administrator udostępnia wyłącznie niezbędne Dane podmiotom przetwarzającym w celu wywiązania się z zawartej Umowy i realizacji Zamówienia. Do podmiotów przetwarzających należą:
  • Poczta Polska;
  • Sendit.pl – platforma wysyłkowa;
  • Justsend.pl – narzędzie do realizacji marketingowych kampanii SMS;
  • Home.pl – host strony internetowej warszawa.grubanuta.pl.
 1. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
 1. Administrator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Serwisu.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.08.2014.W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu dotyczące prawa odstąpienia od Umowy.
 2. Administrator jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów np. w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
 3. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę, o której w III pkt. 4 Regulaminu Administrator ma prawo rozwiązać tę umowę z Użytkownikiem wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku, ponowna Rejestracja takiego Użytkownika wymaga zgody Administratora.
 4. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Użytkownika.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane właściwy miejscowo sąd powszechny.